Inštrukcie k prijímaniu sviatostí (na konci článku je informácia o nahlasovaní pohrebov)

              Krst

Nahlasuje na farskom úrade jeden z rodičov dieťaťa (alebo obaja) osobne po sv. omši v týždni alebo kedykoľvek po telefonickom dohovore o stretnutí.

Podľa súčasnej legislatívy Cirkvi už nie je povinnosť mať krstných rodičov,keďže na túto úlohu je stále menej vhodných osôb a rodičia majú o úlohe krstného rodiča často povrchné predstavy (neberú do úvahy jeho skutočný kresťanský život ale len rodinný vzťah s ním, chcú si touto úlohou niekoho iba "uctiť"). Krstné rodičovstvo je starobylý cirkevný úrad, na ktorý sa spočiatku vyberali len tí najaktívnejší členovia cirkevného spoločenstva. Krstné rodičovstvo bolo pôvodne potrebné len pri krste dospelých, pri krste detí spočiatku úplne stačila záruka kresťanskej výchovy zo strany rodičov. Pre pretrvávajúce problémy s krstným rodičovstvom bola preto novým Kódexom z roku 1983 povinnosť mať krstných rodičov zrušená a pre rôzne problémy s výberom krstných rodičov, resp. pre pomýlené "ľudové predstavy" o tejto cirkevnej funkcii (napr. pre chápanie krstného rodičovstva ako základu príslušnosti k mafii, pozri https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140702022) sa dnes už v niektorých oblastiach sveta diskutuje o zákaze krstného rodičovstva cirkevnou vrchnosťou, keďže táto ustanovizeň dnes na mnohých miestach spôsobuje viac problémov s krstom než duchovných výhod, ktoré by z nej pre dieťa plynuli (napr. v Južnej Amerike kvôli ľudovému zvyku bohatého obdarovania dieťaťa pri krste zo strany krstných rodičov zostáva veľa detí nepokrstených často až do dospelosti, lebo krstní rodičia nemajú na "krstný dar", preto sa krst "z úcty" ku krstným rodičom odkladá celé roky, "kým našetria"). Pozitívny článok o krstnom rodičovstve pozri na https://zastolom.sk/kym-ma-byt-krstny-rodic-pre-nase-dieta/

Krstným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan žijúci sviatostným životom a každú nedeľu sa zúčastňujúci sv. omší (t.j. vieru praktizujúci kresťan). Najvhodnejšie je, ak si rodičia dieťaťa za krstných rodičov vyberú vhodný manželský pár, nie mladých a slobodných, zvlášť ak nemajú pevné kresťanské zásady napr. ohľadne partnerského života pred manželstvom. V prípade, že rodičia nemôžu nájsť vhodného krstného rodiča (stačí aj jeden), ku krstu dieťaťa úplne postačuje aj záruka kresťanskej výchovy od starých rodičov alebo iných vieru praktizujúcich príbuzných.

Pred krstom treba absolvovať krstnú náuku v dohodnutom termíne (zvyčajne však priamo pri zahlásení krstu, najmä ak je stretnutie vopred telefonicky dohodnuté). Krst sa udeľuje v sobotu pri sv. omši o 7:00, prípadne v nedeľu pri sv. omši o 7.00, výnimočne aj v inom dohodnutom termíne.

Sviatosť manželstva

Pred udelením Sviatosti manželstva treba absolvovať predmanželskú prípravu na kurze pre snúbencov(www.domanzelstva.sk). K sobášu (ak snúbenci nie sú už civilne zosobášení) treba civilnú sobášnu zápisnicu zo štátnej matriky, krstný list (ak bol niektorý zo snúbencov - alebo obaja - pokrstený v inej farnosti, ale nie starší ako tri mesiace), mená, adresy a rodné čísla svedkov. Organistu (prípadne spevákov) si treba dohodnúť osobne.

Sviatosť zmierenia

Vysluhuje sa zvyčajne 30 minút pred sv. omšou (okrem nedieľ). Na prvý piatok sa zvyčajne spovedá jednu hodinu pred sv. omšou, ak nie je vyhlásené inak (sv. omše v piatok bývajú celý rok o 18.00, ak nie je prikázaný sviatok alebo iná slávnosť a sv. omše sú dopoludnia. 

Pomazanie chorých a viatikum (zaopatrenie umierajúcich)

Môžete nahlásiť kedykoľvek osobne ak som na fare, prípadne po sv. omšiach v sakristii, najlepšie však telefonicky.

Úmysly svätých omší

Nahlasujú sa v kostole po sv. omši v sakristiách kostolov alebo v kancelárii Farského úradu

Pohreb

Nahlasujú pozostalí zosnulého buď osobne na fare ale najlepšie telefonicky cez pohrebnú službu (vtedy stačí dohodnúť len čas pohrebu, stretnutie s kňazom ohľadne bližších informácií o zosnulom si dohodnú telefonicky neskôr). Pri zahlásení pohrebu (alebo na stretnutie ohľadne bližších informácií o zosnulom kvôli príprave pohrebnej kázne - pohrebná kázeň však nemá byť chválorečou na zosnulého ale Božím slovom) na fare treba priniesť list o prehliadke mŕtveho! Organistu si treba dohodnúť osobne. V nedeľu pohreby nebývajú! V sobotu iba za mimoriadnych okolností.