Základné modlitby a pravdy viery

14.03.2021

                                                                            Základné modlitby

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen.

Prežehnanie

V mene Otca † i Syna † i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. Zdravas', Mária...

Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas', Mária...

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravas', Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Raduj sa, nebies Kráľovná (vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána)

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.                                                                                                                                                    Lebo koho si nosila, aleluja,                                                                                                                                                                    z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.                                                                                                                                                Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

  V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.                                                                                                                                          R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa. Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ruženec

Je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas', Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom. Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

I. Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a v sobotu)

Prosby k preddesiatkom

a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

II. Ruženec svetla (modlí sa vo štvrtok)

Prosby k preddesiatkom

a) Ktorý nech je svetlom nášho života.
b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok)

Prosby k preddesiatkom

a) Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom

1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

IV. Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a v nedeľu)

Prosby k preddesiatkom

a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

K sv. Michalovi archanjelovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). Amen.

Za zosnulých

Modlime sa za zosnulých veriacich.

Otče náš. Zdravas. Sláva.

      V. Odpočinutie večné daj im, Pane.                                                                                                                                                        R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Za Svätého Otca

Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka. (nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti postavil si na čelo apoštolov svätého Petra a na ňom si vybudoval svoju Cirkev; ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu, a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

                                                           Prikázania, pravdy, hriechy, čnosti

Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10,27-28).

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Sedem sviatostí

1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia (Oltárna sviatosť).
4. Pokánie (sviatosť zmierenia).
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätná vysviacka.
7. Manželstvo.

Sedem hlavných hriechov

1. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.

Deväť cudzích hriechov

1. Dávať iným radu na hriech
2. Povzbudzovať iných na hriech
3. Iným kázať zhrešiť
4. Súhlasiť s hriechom iných
5. Pomáhať pri hriechu iných
6. Mlčať pri hriechu iných
7. Zastávať hriechy iných
8. Netrestať hriechy iných
9. Chváliť hriechy iných

Hriechy proti Duchu Svätému

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti

Do neba volajúce hriechy

1. Úmyselná vražda.
2. Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt.
3. Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu.
4. Hriech Sodomčanov (Sodomia)

Formy zbožnosti

1. Modlitba.
2. Pôst.
3. Almužna.

Božské čnosti

1. Viera.
2. Nádej.
3. Láska.

Mravné čnosti

1. Múdrosť (rozvážnosť)
2. Spravodlivosť
3. Sila (mravná)
4. Miernosť

Skutky telesného milosrdenstva

1. Hladných kŕmiť
2. Smädných napájať
3. Nahých odievať
4. Pocestných prijímať do domu
5. Väzňov vykupovať
6. Chorých navštevovať
7. Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva

1. Hriešnikov napomínať
2. Nevedomých vyučovať
3. Pochybujúcim dobre radiť
4. Zarmútených tešiť
5. Krivdu trpezlivo znášať
6. Ubližujúcim odpúšťať
7. Za živých i mŕtvych sa modliť

Dary Ducha Svätého

1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.

Deväť prikázaných sviatkov

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. (1.1.)                                                                                                                                             2. Zjavenie Pána. (6.1.)                                                                                                                                                                           3. Nanebovstúpenie Pána. (40 dní po Veľkej noci)                                                                                                                             4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.                                                                                                                                                   5. Svätého Petra a Pavla, apoštolov. (29.6.)                                                                                                                                           6. Nanebovzatie Panny Márie. (15.8.)                                                                                                                                                     7. Všetkých svätých (1.11.)                                                                                                                                                                         8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. (8.12.)                                                                                                                                     9. Narodenie Pána Ježiša. (25.12.)